وقتی دو کلمه تصویر برند و هویت برند را به کار میگیریم فکر میکنیم که این دو از نظر معنایی شبیه به هم هستند اما اینطور نیست.

در این مقاله در رابطه با هویت برند و تصویر برند برای شما صحبت میکنیم. تصویر برند به این معناست که یک مشتری چطور به برند ما نگاه میکند ولی هویت برند مجموعه ای از موارد بصری و سمعی است که بیانگر برند ما و شکل دهنده تصویر آن است. تصویر برند و هویت برند نیز در شکل گیری یک برند نقش بسزایی دارند. هویت برند مانند هویت یک انسان می باشد که با توجه به نام، ظاهر، شخصیت، رفتار، گفتار و... تشکیل میشود.

تصویر دید خارجی افراد نسبت به یک انسان است و چیزی است که ما در رابطه با یک انسان فکر می کنیم. در رابطه با برند هم به همین صورت است. در تیجه در صورت یکه در برندینگ هویت یک برند را به خوبی نشان دهیم و بر روی آن تمرکز داشته باشیم خود به خود تصویر برند هم شکل میگیرد و به خوبی نمایش داده میشود.

تصویر برند

تصویر برند دارای شرایط زیر است:

1.      تصویر برند را متقاضی آن یا مصرف کننده آن شکل می دهد

2.      در معنای عمومی تصویر برند به این معناست که مصرف کنندگان و رقبا چطور شما را می بینند؟

3.      مصرف کننده پیام برند رااز روی تصویر برند دریافت ی کند

4.      تصویر برند نماد آنچه که مشتری می بیند است

5.      تصویر برند نشان از گذشته می باشد

6.      تصویر برند نشان دهنده تصور دیگران از ما است

7.      تصویر به آنچه که ما داریم اهمیت می دهد

8.      تصویر برند یک امر منفعل است و کمتر در آن تغییرات ایجاد میشود مگر این که تحولاتی صورت گیرد

9.      تصر کلی مشتریان در رابطه با برند است

10.تصویر برند یک امر سطحی است

11.طبیعت تص.یر برند یک طبیعت ظاهرگرا و تکنیکی می باشد.

هویت برند

هویت برند به صورت زیر است:

1.      منابع شرکت نشان دهنده هویت برند است

2.      هویت برند نشان از این است که شما چه کسی هستید؟

3.      پیام برند در ارتباط با هویت برند است

4.      هویت برند نشان از میل و خواسته های شرکت  می باشد

5.      هویت برند ،حقیقت وجودی شرکت ها و سازمان ها می باشد

6.      هویت برند نگاه به آینده است

7.      هویت برجایی که شما دوست دارید باشید تاکید می کند

8.      هویت یک امر فعال و پویا همینطور طولانی و با دوام است

9.      هویت برند یک قول است به مشتریان آن شرکت

10.طبیعت هویت برند برطبق ذات شرکت و استراتژی آن شکل می گیرد